🎯Roadmap

Đây là Roadmap và Danh sách những việc cần làm trong năm 2021

Xin lưu ý rằng Roadmap không hoàn toàn bám sát chặt chẽ thời gian đề cập, quá trình cập nhập sẽ được tuân theo một cách linh hoạt. Chúng tôi sẽ cung cấp những phát triển này nhanh nhất có thể.

Danh sách VIỆC CẦN LÀM này sẽ theo dõi tiến trình của các phát triển đã thực hiện.

Giai đoạn 1: Ra mắt phiên bản Cassini testnet

Khi bước vào giai đoạn thứ hai của thử nghiệm Cronos (Cassini), chúng tôi triển khai lại cho Cassini cho các nhiệm vụ thử nghiệm liên quan.

Giai đoạn 2: Cronos mainnet Launched

Khi Cronos mainnet thành công, chúng tôi bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ sau.

Giai đoạn 3: Marketing & Promote, và các kế hoạch khác.

Last updated